Novinky v oblasti separovania odpadu

V posledných rokoch sa je triedený zber tzv. „povinných zložiek“ komunálnych odpadov dopĺňaný novými zložkami medzi ktoré patrí biologicky rozložiteľný komunálny odpad, odpady z elektrických a elektronických zariadení, žiarivky, opotrebované batérie a akumulátory, opotrebované pneumatiky, pričom v súčasnosti sa triedený zber zameriava aj na ďalšie odpady s obsahom škodlivín ako sú odpadové oleje, obaly z pesticídov, obaly od starých farieb a pod. Pilotnými projektmi sa rozbieha i separovaný zber jedlých opotrebovaných olejov, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie ako biozložka Po úprave sa totiž primiešava aj do biozložky, ktorú Slovnaft pridáva do motorovej nafty.

Po prijatí novej právnej úpravy Európskeho spoločenstva, ktorá bola transponovaná do vnútroštátnej legislatívy sa celoplošne naštartoval systém zberu prenosných (tzv. „malých“) batérií a akumulátorov, ktorý je realizovaný prostredníctvom výrobcov, dovozcov, predajcov, obchodných reťazcov, zberových spoločností a kolektívnych organizácií pôsobiacich v odpadovom hospodárstve.

Späť na začiatok