História separovania v skalickom regióne

Separovaný zber komunálnych odpadov patrí v Slovenskej republike medzi najstaršie a siaha v Skalickom regióne do začiatku 90-tych rokov, kedy bola prijatá prvá legislatívna úprava odpadového hospodárstva. V roku 1992 bola v spoločnosti VEPOS Skalica spustená prevádzka na triedenie druhotných surovín. Do triediarne boli dovážané druhotné suroviny zo separovaného zberu v meste Skalica a druhotné suroviny zo separovaného zberu z okolitých obcí, kde sa rovnako postupne zavádzal separovaný zber.

Medzi prvé separované zložky komunálnych odpadov patrili papier, sklo, plasty a PET fľaše. Postupne bol separovaný zber doplnený o ďalšie zložky komunálnych odpadov, ktorými sú kovové obaly, viacvrstvové kombinované obaly (tetrapaky) a biologicky rozložiteľný odpad. Separované zložky sú po primárnom separovanom zbere vykonávanom občanmi dotriedené na triediacej linke a následne zlisované do balíkov,  ktorých hmotnosť je od 300 až do 650 kg. Zhotovené balíky sú expedované do spracovateľských podnikov.

Späť na začiatok