Čo je separovanie

Separovanie, resp. triedený zber komunálnych odpadov (t.j. odpadov od občanov) je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov. Jedná sa o mechanické oddelenie (napr. rukou) určitej časti odpadu a jej umiestnenia do samostatnej nádoby na to určenej. Hlavný význam separovaného zberu odpadov spočíva vo zvyšovaní environmentálneho povedomia občanov, ktorý musia pochopiť naliehavosť problematiky odpadového hospodárstva v náraste množstva odpadov a separovaním sa tak do určitej miery podieľať na trvalo udržateľnom rozvoji. Separovaným zberom komunálnych odpadov je možné nahradiť primárne surovinové zdroje a šetriť tak životné prostredie. Povinnosť zaviesť triedený zber má podľa zákona o odpadoch obec, pričom je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, a biologicky rozložiteľné komunálne odpady.

Vývoj separovaného zberu 5 vybraných zložiek komunálneho odpadu v SR

Späť na začiatok