Vznik bioodpadu v Skalici

V meste Skalica sa v rokoch 2005 až 2011 vyzbierali množstva (t) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (katalógové číslo 20 02 01), uvedené v tab. č. 11 a na grafe č.2.

Tabuľka č.11 : Vývoj separovaného zberu „zelených BRKO“ v meste Skalica

Rok

Množstvo vyseparovaných BRKO (t)

2005

674

2006

550

2007

550

2008

800

2008

800

2010

800

2011

800

Priemer

711

Množstvo vyseparovaných BRKO (t)

Európskej únii biologické odpady zvyčajne predstavujú 18 – 60 % komunálnych odpadov[1]. Ak predpokladáme celkovú ročnú produkciu komunálnych odpadov[2] v meste Skalica na úrovni cca 6 500 t[3], potom BRKO by podľa toho malo byť zhruba od 1 200 do 3 900 ton ročne, zhruba 80 až 260 kg na obyvateľa za rok. Z tohto množstva na „kuchynské“ biologicky rozložiteľné odpady by malo pripadať ročne na jedného obyvateľa približne 50 kg (pozri kap. 6). Podľa údajov RISO v roku 2011 bola v Skalici celková produkcia komunálnych odpadov 7 046 ton (cca 470 kg na obyvateľa), z čoho produkcia biologicky rozložiteľných odpadov činila 800 ton, t. j. 11,4 %. Na jedného obyvateľa Skalice v roku 2011 pripadalo teda zhruba 53 kilogramov biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Potenciál separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov sa však v rámci EÚ odhaduje na 150 kilogramov na osobu a rok, vrátane kuchynských a záhradných odpadov z domácností, parkových a záhradných odpadov z verejných priestorov a odpadov z potravinárskeho priemyslu (80 mil. t pre EÚ 27)[4]. Ak tento potenciál aplikujeme na mesto Skalica, potom možný objem biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov tam predstavuje cca 2 250 ton ročne (takmer trojnásobok súčasného stavu).

Pri určovaní podielu „kuchynskej“ zložky v biologicky rozložiteľných odpadoch v Skalici sme vychádzali z publikovaného predpokladu[5], že takéto odpady zo stravovne poskytujúcej jedno jedlo denne predstavujú 100 kg/1 000 stravníkov a deň a zo stravovne poskytujúcej celodennú stravu 150 kg/1 000 stravníkov a deň. V rámci našich úvah sme predpokladali priemer z týchto dvoch hodnôt, t. j. 0,125 kg „kuchynského“ bioodpadu na stravníka v Skalici denne, pričom ako počet stravníkov sme uvažovali počet obyvateľov Skalice zvýšený o 15 % (študenti, občania trvalo pracujúci na území mesta, náhodní návštevníci a pod.), t. j. cca 16,5 tis. osôb. Podľa toho celková produkcia „kuchynského“ biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Skalici môže dosiahnuť zhruba 753 ton ročne, v prepočte na jedného obyvateľa cca 50 kg za rok. Pretože v prípade produkcie „kuchynských“ biologicky rozložiteľných odpadov v Skalici nepredpokladáme počas roka výraznejší časový chod, uvažujeme ich mesačnú produkciu v objeme zhruba 63 ton.

Podľa toho celková produkcia „kuchynského“ biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Skalici môže dosiahnuť zhruba 753 ton ročne, v prepočte na jedného obyvateľa cca 50 kg za rok. Pretože v prípade produkcie „kuchynských“ biologicky rozložiteľných odpadov v Skalici nepredpokladáme počas roka výraznejší časový chod, uvažujeme ich mesačnú produkciu v objeme zhruba 63 ton a ročnú produkciu na úrovni 756 ton.

Celkovo tak možno pre mesto Skalica odhadovať ročnú produkciu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov cez 3 000.

Hodnoty dolnej a hornej integračnej hranice pre jednotlivé uvažované mesiace, ako aj podiel jednotlivých mesiacov na celkovej produkcii BRKO počas roka sú uvedené nasledovnej tabuľke:

Charakteristiky jednotlivých mesiacov uvažovaného vegetačného obdobia

Mesiac

m

a

b

km

apríl

1

0

p/6

0,068 (6,8 %)

máj

2

p/6

p/3

0,183 (18,3 %)

jún

3

p/3

p/2

0,249 (24,9 %)

júl

4

p/2

2p/3

0,249 (24,9 %)

august

5

2p/3

5p/6

0,183 (18,3 %)

september

6

5p/6

p

0,068 (6,8 %)

Spolu

-

-

-

1,000 (100,0 %)

Platí: Qm = Q . km,
kde Qm predstavuje množstvo vyprodukovaného BRKO za mesiac m, je Q je ročná produkcia BRKO (t) a km sú koeficienty popisujúce podiel jednotlivých mesiacov na celoročnej produkcii BRKO.

Ročný chod parametrov ovplyvňujúcich produkciu BRKO

Ročný chod parametrov ovplyvňujúcich produkciu BRKO

Ak predpokladáme, že ročná produkcia zelených biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Skalici bude na úrovni 2 250 ton, pričom ich produkcia je závislá od vegetačného obdobia a kuchynské biologicky rozložiteľné komunálne odpady budú produkované konštantne, môžeme odhadnúť priemerné mesačné hodnoty produkcie celkového vzniku BRKO v meste Skalica.

Odhad priemernej produkcie BRKO v jednotlivých mesiacoch

Mesiac

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december

Produkcia zeleného BRKO

0

0

0

153

412

560

560

412

153

0

0

0

Produkcia kuchynského BRKO

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Spolu

63

63

63

216

475

623

623

475

216

63

63

63

 


[1] Pozri ACR+ 2008 a JRC 2007.
[2]Podľa údajov REZZO.
[3] Podľa údajov RISO  priemerná produkcia KO v meste Skalica v rokoch 2005 až 2011 bola 6 516 t.
[4] ORBIT/ECN 2008.
[5] Štúdia riešenia bioodpadov v meste Trenčín, Trenčín 2007.

Späť na začiatok