Bioscrap sa pripojil k akcii "Vyčistime si Skalicu"

Každoročne si pripomíname 22. apríla Deň Zeme. Pri tejto príležitosti Mesto Skalica zorganizovalo akciu pod názvom „Vyčistime si Skalicu 2013“. Cezhraničný projekt Bioscrap KNOW HOW na ňom samozrejme nechýbal.

Všetci tí, ktorým nie je ľahostajná čistota našej prírody a stav životného prostredia, sa mohli zapojiť do akcie zameranej na zbieranie odpadu, čistenie prírody. Mesto Skalica oslovilo občanov, spoločenstvá vlastníkov bytov, či firmy a vyzvalo zapojiť sa v týždni od 22.-26. apríla do tejto akcie a osobne prispieť ku skrášleniu mesta, napr. vyčistením okolia príbytkov, domov, bytoviek či areálov firiem (vyhrabávanie lístia, papierov, nečistôt). Vzniknutý odpad občania umiestňovali do zberných nádob na zvyškový odpad.

Pri tejto príležitosti boli pripravené nasledovné aktivity:

• v oblasti čistenia verejných priestranstiev - čistenie okolia bytových a rodinných domov, areálov firiem, okolia základných a stredných škôl, areálov a okolia záhradkárskych osád, brehov potokov, rybníkov,

• v oblasti odpadového hospodárstva
- rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v jednotlivých častiach, ktoré slúžili občanom mesta na uloženie objemného odpadu,
- odvoz a likvidácia „čiernych“ skládok,

• v oblasti skrášľovania životného prostredia - úprava zelene a vyčistenie verejných priestranstiev, vyčistenie autobusových zastávok,

• aktivity v oblasti osvety o životnom prostredí - súťaže, besedy na školách, výstavy s ekologickou tematikou. Tu aktívne participoval aj projekt Bioscrap KNOW HOW.

• praktické ukážky v oblasti životného prostredia
- odborná prednáška spojená s praktickou ukážkou prírodnej rezervácie Veterník pre stredné školy,
- prednášky „Triedenie a minimalizácia odpadu“ spojená s praktickou ukážkou pre základné školy /perojekt Bioscrap KNOW HOW/

- exkurzia do zberného dvora odpadov pre základné a stredné školy ako aj praktická ukážka množstva vytriedeného a nevytriedeného odpadu, ktorú vyprodukoval každý občan Skalice;

- praktická ukážka výstavby komunálneho kompostoviska z rozobratých paliet - areál záhradkárskej osady,

• v oblasti odborných prednášok o životnom prostredí
- Program cezhraničnej spolupráce SR - Rakúsko 2007-2013 projekt PUMAKO - Spolupráca v manažmente verejnej správy - exkurzia účastníkov vzdelávacieho programu - prezentácia úspešných miest v oblasti separovaného zberu v rámci TwinRegiónu - jedno rakúske a jedno slovenské mesto,

- Program cezhraničnej spolupráce SR - Rakúsko 2007-2013 pilotný projekt BIOSCRAP KNOW HOW - zdieľanie know-how v oblasti separovaného zberu - okres Mistelbach Rakúsko a Mesto Skalica a okolité obce.

Akcia „Vyčistime si Skalicu“ je každoročnou príležitosťou ako sa spolupodielať na skrášlení okolia a zároveň je dôkazom toho, že nám na čistote a životnom prostredí v Skalici naozaj záleží.

Späť na začiatok