4.seminár v Skalici

Štvrtý seminár bol zameraný na reštauračné zariadenia  v meste Skalica a študentov stredných  a vysokých škôl.

Podujatie zorganizovalo oddelenie strategického rozvoja a marketingu MsÚ Skalica. Na úvod projekt predstavil Ing. Mgr. Martin Vičan.  Expert  RNDr. Ivan Zuzula porozprával prítomným o problematike biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Riešenie nakladania s BRKO v reštauračných zariadeniach rozobrala v programe semináru konateľka VEPOS – SKALICA s.r.o  Mgr. Rozália Kremlová.

Späť na začiatok