2. a 3. seminár sme venovali deťom

22. marca a 25.spríla 2013 sa uskutočnil seminár Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v rámci projektu Bioscrap KNOW HOW pre žiakov ZŠ Vajanského a ZŠ Strážnická.

Podujatie zorganizovalo oddelenie strategického rozvoja a marketingu MsÚ Skalica. Deti seminárom sprevádzal herec, klaun Roman Večerek, ktorý animoval program v jednotlivých triedach. Deti sa hravou formou dozvedeli o potrebe separovania odpadu. Program bol spestrený pesničkami, súťažami a mnohými vecnými cenami a prezentami, ktoré majú deti motivovať triediť odpad. V rámci projektu bola vydaná detská publikácia o separovaní odpadu.

Hlavným cieľom projektu je zníženie podielu biologického odpadu v komunálnom odpade a optimalizácia zberu a likvidácie odpadu.Projekt Zdieľanie know-how v oblasti separovaného zberu,  BIOSCRAP KNOW-HOW realizuje Mesto Skalica so svojim cezhraničným partnerom GAUM - región Weinviertel zastúpený obecným združením pre úlohy v oblasti životného prostredia v okrese Mistelbach.

Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013 od septembra 2010, predpokladaný termín ukončania projektu je október 2013.

Späť na začiatok