Spracovanie bioodpadu v skalickom regióne

V meste Skalica sa biologicky rozložiteľné komunálne odpady triedia a zbierajú od roku 1996. V roku 1995 bola vybudovaná Spevnená poľná plocha na výrobu substrátu v extraviláne mesta. Táto lokalita je v území s intenzívne poľnohospodársky obrábanou pôdou. Najbližšia obytná zástavba je vzdialená cca 700 m od tohto objektu. Plocha má výmeru 555,36 m2. Zariadenie rešpektuje predpisy na stavbu a prevádzku takéhoto zariadenia v časovom horizonte výstavby t. j. úroveň roka 1995. Plocha je vybudovaná z vodostavebného betónu s ochranným náterom a s odtokom znečistených vôd do nepriepustnej železobetónovej žumpy o objeme 30 m3. Spevnená plocha, na ktorej sa vyrába kompost,  má po obvode vyvýšené obrubníky z dôvodu zamedzenia odtoku znečistených vôd na terén. Je tu vybudovaná príjazdová komunikácia, oplotenie a spevnená plocha na ukladanie jednotlivých druhov bioodpadov. Na túto skládku bioodpadov sa vozí odpad z rodinných domov, odpad z údržby verejnej zelene, verejných a súkromných parkov, ako pokosená tráva, lístie, konáre a tepelne nespracovaný kuchynský a reštauračný odpad, ako zvyšky rastlín, ovocia, zeleniny a iné prípustné odpady. Do tohto zariadenia je privážaný i odpad  z dreva väčších rozmerov za účelom prípravy drevnej štiepky.

Navezený materiál na výrobu substrátu sa dostupnými mechanizmami  ako drvič a  nakladač  formuje do zakládok vysokých cca 2,5 m. Vzhľadom na absenciu prekopávača sa premiešava pomocou nakladača. Podľa potreby sa zakládky prevlhčujú. Proces rozkladu pri takomto kompostovaní je pomerne dlhý, priemerne až 5 mesiacov, a často sa väčšie tvrdšie časti biologických odpadov ani nerozložia. Výroba substrátu alebo kompostu je ukončená preosievaním cez „domácky“ vyrobené sito. Finálny výrobok nespĺňa normy na výrobu substrátu využiteľného ako kompost. Je využívaný na zasypávanie terénnych nerovností v meste Skalica a väčšinou využívaný ako inertný odpad na prekrývanie komunálnych odpadov na skládke odpadov v Mokrom Háji. Materiál vyrobený v tomto zariadení za posledné  roky bol použitý na rekultiváciu prvých dvoch kaziet Skládky odpadov v Mokrom Háji. Toto zariadenie už v súčasnosti, keď sa zvyšuje množstvo biologicky rozložiteľných odpadov, nevyhovuje kapacitne, nevyhovuje z hľadiska optimálneho kompostovacieho procesu, ako aj finálnej úpravy hotového produktu. Takisto zariadenie nespĺňa súčasné požiadavky z hľadiska zákona o vodách a zákona o odpadoch. Preto sa mesto Skalica  rozhodlo pripraviť a realizovať výstavbu kompostárne.  V meste Skalica sú vytvorené podmienky i pre zber ďalších komodít biologicky rozložiteľných odpadov. Spoločnosť VEPOS-SKALICA  s.r.o. zbiera a vykupuje použité jedlé oleje a tuky od obyvateľov a prevádzkovateľov jedální, reštaurácií a vývarovní,
a tieto odovzdáva zmluvnému partnerovi na ďalšie použitie. Kuchynský a reštauračný odpad sa oddelene zbiera len z troch väčších prevádzok verejného stravovania. Tento odpad sa odovzdáva spracovateľovi z Bratislavy, ale náklady na nakladanie sú neúmerne vysoké. Vyšší efekt sa v meste očakáva vybudovaním kompostárne a prevádzkou fermentora EWA. Náklady na spracovanie odpadov vzhľadom na zariadenia náročné na spotrebu elektrickej energie ako klimatizované sklady, zmiešavač a fermentor tiež budú pomerne vyššie ako u iných bioodpadov, ale znížia sa náklady na prepravu.

V období od roku 1996 doteraz boli umiestňované zberné nádoby na bioodpady do rodinných domov v rámci celého mesta. V súčasnej dobe je umiestnených v meste 1280 ks nádob.  Ide o 110 l plechové zberné nádoby, do ktorých sa ukladá tzv. zelený bioodpad a tepelne nespracované zložky kuchynského odpadu. Zberné nádoby na bioodpad 110 l i 1100 l  boli v uvedenom období umiestnené aj v prevádzkach podnikateľských subjektoch, spolu 58 ks. Uvedené nádoby nie sú vhodné na zber bioodpadov a v praxi sa prejavujú mnohé negatívne javy, ktoré často odrádzajú občanov od ukladania BRKO do týchto nádob. Najmä v letných mesiacoch, v dôsledku hnilobných procesov bez prístupu vzduchu, obsah silno zapácha. Takisto zvozové vozidlá nie sú vybavené zariadením proti vytekaniu tekutej zložky, ktorá sa vylieva na komunikácie v meste najmä pri naklonení vozidla. Na existujúcej ploche pre výrobu poľného substrátu sa ročne spracuje najviac 500 ton bioodpadov na kompost. Takmer 300 ton dreva sa upraví ako štiepka pre účely spaľovania.

Späť na začiatok