Nový zákon o odpadoch

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Skalica

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku. Rozhodnutia obcí a miest o nakladaní s BRKO  musia byť  v súlade s legislatívou. Zákonom o odpadoch a súvisiacimi predpismi sú stanovené právne rámce nakladania s odpadmi.

V § 39 ods. 4 je uvedené „Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.“

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 1/2005 o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade na území mesta Skalica, ktoré je účinné od roku 2005,  stanovuje pre nakladanie s bioodpadom pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby nasledujúce :

 • Systému zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO
  Na ukladanie vyseparovanej zložky KO bioodpad sa používajú 110 litrové nádoby.
  Interval odvozu je:
  110 l nádoba na bio sa v období november – apríl vyváža 1 x za dva týždne
  v období máj – október vyváža 1 x za týždeň.
 • Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania biologicky rozložiteľného odpadu
  1. Zhromažďovanie a preprava nadrozmerného biologicky rozložiteľného odpadu sa uskutoční 2 x ročne.
  2. Mesto Skalica zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere nadrozmerného biologicky rozložiteľného odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému v meste, ako sú úradná tabuľa a ďalšie informačné tabule, mestská televízia, mestský rozhlas, miestny časopis … a budú oznámené podmienky jeho zberu.
  3. Mimo bodu a) je pôvodca povinný nadrozmerný biologicky rozložiteľný odpad (konáre zo stromov, viniča …) zhodnotiť na vlastné náklady v súlade so zákonom napr. kompostovaním.
   1. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu vo vinohradníckych lokalitách
    a  záhradkárskych osadách
   2. Biologicky rozložiteľný odpad (napr. lístie) je pôvodca povinný zhodnotiť na vlastné náklady v súlade so zákonom (napr. kompostovaním).

Späť na začiatok