Separovanie pre podnikateľov

Podnikatelia majú vo vzťahu ku komunálnym odpadov rovnaké povinnosti ako občania, t.j. zapojiť sa separovaného zberu a na základe dohody a zavedeného systému separovaného zberu využívať zberné nádoby.

Osobitnú povinnosť vo vzťahu k separovanému zberu majú podnikatelia a právnické osoby prevádzkujúce zariadenia spoločného stravovania, ktor9 produkuj[ „kuchynský odpad“, t. j. biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad /odpad z domácností, reštaurácií, jedální, bufetov, kaviarní, nemocníc, školských jedální a pod./.

Nakoľko za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom pochádzajúcim od prevádzkovateľa kuchyne zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne, a teda nakladanie s týmto odpadom hradí prevádzkovateľ kuchyne a nie obec, novela zákona o odpadoch zároveň vyčleňuje náklady na zabezpečenie systému triedeného zberu týchto odpadov z nákladov obce. Na nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne sa zároveň nevyžaduje osobitná zmluva s obcou, ale dôležitý je zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom kuchyne a osobou, ktorá preňho zabezpečuje nakladanie s týmto odpadom.

Späť na začiatok