Prečo a ako separovať

Za pravidelný odvoz kuchynského a jedálneho odpadu je zodpovedný jeho pôvodca - podnikateľ (majiteľ gastronomickej prevádzky alebo obchodu). Pri nakladaní s ním je potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá:

 • Kuchynský a jedálenský odpad je potrebné odovzdať do vhodnej prevádzky s príslušnými povoleniami.
 • Pravidelný odvoz sa realizuje na základe písomnej dohody so kompetentným subjektom. Takáto dohoda sa uzatvára na časové obdobie najmenej 3 mesiace.
 • Ako dôkaz riadneho odovzdania odpaodv je potrebné viesť písomné záznamy (napr. potvrdenky o odvoze, mesačné výkazy). Podklady sa uchovávajú najmenej 2 roky.
 • Nezávisle od objemu a systému zberu sa odporúča týždenný odvoz spomenutých odpadov.

Zberové podniky, ktoré odvážajú a preberajú kuchynský a jedálenský odpad, potravinové odpady a potraviny po záruke so živočíšnymi komponentmi, musia vlastniť oprávnenie podľa § 24 Zákona o odpadovom hospodárstve a povolenie podľa § 3 Zákona o živočíšnych materiáloch. Transportné podniky, ktoré vykonávajú prevoz odpadov z poverenia zberového a/alebo spracovateľského podniku, takéto povolenie nepotrebujú. Poverujúci zberový /alebo spracovateľský podnik je však zodpovedný za to, že transportný podnik dodrží príslušné právne predpisy, týkajúce sa nasledujúcich oblastí:

 • Čistenie: Zberné nádoby musia byť čistené po každom vyprázdnení horúcou vodou (napr. parným prúdom).
 • Dezinfekcia: Zberné nádoby musia byť v pravidelných časových odstupoch (najmenej 1x mesačne) podrobené vhodnému dezinfekčnému procesu. Popri použití chemických dezinfekčných procesov (napr. dezinfekčné prostriedky) je vhodným fyzikálnym dezinfekčným procesom ošetrenie vodou teplou aspoň 82 °C počas viac ako 2 minút.

Za čistenie a dezinfekciu zberných nádob je zodpovedný držiteľ odpadu (podnikateľ), ktorý môže poveriť aj zberný podnik čistením a dezinfekciou zberných nádob. Pravidlá o čistení a dezinfekcii zberných nádob sa týkajú aj vozidiel a iných transportných prostriedkov, v ktorých sa prepravujú kuchynský a jedálenský odpad a potraviny po záruke živočíšneho pôvodu.

Zberové systémy

 1. Systém výmeny nádob

  Naplnená zberná nádoba sa vymieňa za prázdnu, vyčistenú a aspoň raz za mesiac vydezinfikovanú nádobu. Čistenie a dezinfekcia prebiehajú spravidla v zbernom alebo spracovateľskom podniku. Zberná nádoba musí spĺňať požiadavky transportnej nádoby.

 2. Vyklápaco-umývací systém nádob (vyprázdňovací systém)

  Naplnená zberná nádoba sa vyprázdňuje na mieste, je vyčistená horúcou vodou a najmenej raz za mesiac je dezinfikovaná. Vyčistená zberná nádoba ostáva na mieste. Použitie biologicky rozložiteľných vkladacích vriec v zberných nádobách môže uľahčiť ich čistenie. Čistenie a dezinfekcia zberných nádob je na zodpovednosti držiteľa odpadu (podnikateľa).

 3. Nádržový systém

  Pre väčšie prevádzky a veľkokapacitné kuchyne sa ponúka vstavanie stacionárneho systému na zber kuchynského a jedálneho odpadu. Ide o systém, ktorý pozostáva z odpadovej stanice v spracovateľskom priestore a zo skladovacej nádoby v inej miestnosti. Pri tomto variante sú kuchynské a jedálenské odpady odvážané špeciálnym vysávacím vozidlom. Čistenie a dezinfekcia stacionárneho systému sú na zodpovednosti držiteľa odpadu (podnikateľa).

Systémy zvozu

 1. Živnostenský zber (triedený zber a triedený odvoz):

  Odpad pochádzajúci z veľkokapacitných kuchýň a maloobchodu (napr. gastronomické prevádzky, obchody s potravinami) sa zbiera v takzvanom „gastrokontajneri“ („kontajner na kuchynský odpad“) ako zvláštna frakcia a odváža sa na kompostáciu alebo do zariadenia s kvasnou technológiou (fermentácia). Platia hygienické ustanovenia podľa Nariadenia o živočíšnych materiáloch.

 2. Komunálny zber (triedený zber a spoločný odvoz):

  V regiónoch, v ktorých nie je k dispozícii vlastný systém odvozu kuchynského a jedálenského odpadu a potravín po záruke z veľkokapacitných kuchýň a maloobchodu, alebo tento nie je účelný (napr. z logistických alebo ekologických dôvodov), môžu byť tieto odpady odvezené v rámci komunálneho zberu bioodpadov. Zozbieranie týchto odpadov prebieha vo vlastnej zbernej nádobe. Platia tu hygienické ustanovenia podľa Nariadenia o živočíšnych materiáloch.

 3. Komunálny zber (spoločný zber a spoločný odvoz):

  Ak prevádzky gastronómie alebo maloobchodu, v ktorých sa vytvára max. 80 litrov kuchynského a jedálenského odpadu za týždeň, sú spolu so súkromnými domácnosťami riadne napojené na zberový a zvozový systém, je prípustné zbierať a odvážať vytvorený kuchynský a jedálenský odpad a potraviny po záruke spolu s bioodpadmi osídlia v rovnakých nádobách. Predpokladom je výslovný súhlas komunálnej inštitúcie, ktorá je zodpovedná za zberový a zvozový systém. Potvrdenie (napr. vyrozumenie o poplatkoch za odpad, potvrdenie komunálnej inštitúcie) o riadnom pripojení je potrebné.

Ak sa vytvára kuchynský a jedálenský odpad v prevádzkach v takých malých množstvách, že triedený zber a následné biologické spracovanie ne sú účelné, je vo výnimočnom prípade povolený zber v kontajneri na zber komunálneho odpadu. Na to sa však vyžaduje súhlas príslušnej komunálnej inštitúcie.

Späť na začiatok