Motivácia pre podnikateľov

Hlavným motivačným faktorom triedeného zberu predovšetkým v oblasti kuchynských a reštauračných odpadov je ušetrenie finančných prostriedkov za zber a spracovanie odpadov, keďže sa očakáva nová právna úprava v oblasti poplatkov za ukladanie odpadov na skládky odpadov, ktorá bude znamenať výrazné znevýhodnenie skládkovania ako takého voči zhodnocovaniu a recyklácií odpadov.

Zároveň sa očakáva zvýšenie kontrolnej činnosti dodržiavania ustanovení zákona o odpadoch vrátane kontroly dodržiavania hierarchie odpadového hospodárstva, ktorá kladie dôraz  na recykláciu odpadov a skládkovanie odpadov považuje za najhoršiu činnosť nakladania s odpadmi v dlhodobými negatívnymi účinkami na životné prostredie.

Späť na začiatok