Domáce kompostovanie

Domáce kompostovanie znamená kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ako aj súčasné používanie kompostu v záhradách patriacich súkromným domácnostiam. Kompostovanie v domácnostiach alebo v záhradách nie je považované za nakladanie s odpadmi, ale za predchádzanie vzniku odpadu, čo má v hierarchii odpadového hospodárstva najvyššiu prioritu.

Biologicky rozložiteľné odpady vhodné na domáce kompostovanie sú hlavne odpady z produkčnej záhrady – pozberové zvyšky z pestovania, burina, zhnité ovocie a zelenina, lístie, drevná hmota; odpady z údržby trávnikov a okrasnej záhrady; kuchynské odpady rastlinného pôvodu; výkaly hospodárskych zvierat z drobnochovu. 

Aj keď ide o svojpomocné kompostovanie v jednotlivých domácnostiach, samosprávam by nemalo byť ľahostajné, koľko z nich bude túto aktivitu vykonávať. Mali by tento spôsob kompostovania podporovať a vytvárať na to také podmienky, aby ich bolo čo najviac. K tomuto účelu je vhodné vypracovať pre domácnosti akceptovateľný podporný program, ktorý by ich dokázal dostatočne motivovať ku kompostovaniu vlastného biologicky rozložiteľného odpadu. Podpora spočíva v týchto základných krokoch:

  • vzdelávanie verejnosti (informovanie formou letákov, kurzov, prednášok o výhodách a prínosoch domáceho kompostovania, o správnych postupoch pri kompostovaní, o správnom využívaní kompostu),
  • pomoc pri budovaní kompostovacieho zásobníka (darovanie, prenájom, čiastočné financovanie, dotácie,  kurzy výstavby...),
  • drvenie biologicky rozložiteľných odpadov (poskytovaním menšieho drviča, drviacimi dňami, finančnou podporou pri kúpe drviča a pod.)
  • ekonomická motivácia (úľava na miestnom poplatku za odpad, množstvový zber a pod.).

Postupy ako pripraviť kompost sú popisované v rôznych publikáciách o záhradkárstve už od začiatku  70. Rokov. Kompostovanie v záhradách je dôležitým faktorom odpadového hospodárstva. Separovaný zber biologicky rozložiteľných  odpadov  a kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov v záhradách, sú teda dva systémy, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Bezplatnú distribúciu prefabrikovaných  kompostérov do rodín je potrebné starostlivo zvážiť, keďže investičné náklady môžu byť (pre obec) mimoriadne vysoké. Z tohto pohľadu sa javí ako efektívne využiť prostriedky Environmentálneho fondu, ktorý podporuje projekty zamerané na domové kompostovanie a v predchádzajúcich rokoch ich podporil vo viacerých obciach.

Kompostovanie organických materiálov je ideálnym modelom efektívnej recyklácie založenej na  prirodzenom cykle. Malo by vychádzať z udržateľných, pružných, prirodzených a ekonomických princípov. Decentralizované nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi je najlepším spôsobom ako splniť tieto požiadavky.

Späť na začiatok