Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko

Strategické ciele programu

Celkové strategické ciele Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 sú postavené na budovaní aktívneho hraničného regiónu, založeného na znalostnej ekonomike, regiónu, ktorý je atraktívny pre sociálne a environmentálne aktivity a ktorý má dôležitú úlohu medzi európskymi metropolitnými regiónmi.

Cezhraničný región, ktorý zahŕňa v tesnej blízkosti dve hlavné mestá, má potenciál na to, aby sa stal jedným z najrýchlejšie ekonomicky rozvíjajúcich sa regiónov v Európskej únii.

Slovensko - rakúsky región má najvyššiu koncentráciu hlavných sídiel, univerzít a výskumných centier v oboch krajinách a práve preto potenciál a prostriedky na vybudovanie znalostnej a ekonomickej silnej základne pre strednú Európu. Program 2007-2013 prispieva k vybudovaniu cezhraničného znalostného regiónu.

Ďalšia realizácia zámerov znalostnej ekonomiky v hraničnom regióne si vyžaduje venovať špecifickú pozornosť nasledujúcim konkrétnym cieľom programu:

 • Intenzifikácia a zvyšovanie kvality spoluprácemedzi partnermi programu za účelom vytvorenia a udržiavania vhodných a flexibilných sietí, štruktúr a zoskupení pre spoluprácu
 • Mobilizácia relevantných činiteľov zo súkromného a verejného sektora, koordinácia ich úsilia a zdrojov, aby sa zabezpečilo, že podporené intervencie sú správne zacielené
 • Podpora rýchleho hospodárskeho rastu spolu s rozvojom udržateľnej spoločnosti s dôrazom na kvalitu životného prostredia a začlenenie do spoločnosti
 • Plné využitie procesov a prístupov vedúcich k vyššej znalostnej kapacite jednotlivcov, organizácií, spoločenstiev a regiónov prostredníctvom odovzdávania know-how a skúseností.

Udržateľné siete pre spoluprácu predstavujú špecifický horizontálny cieľ programu ako jeho centrálnu časť intervencií a charakteristickú vlastnosť znalostnej ekonomiky. Geografická oblasť spolupráce môže byť rozšírená o cezhraničné regióny Českej republiky a Maďarska ako možnosti realizácie multilaterálnych projektov.

Program cezhraničnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom pozostáva z dvoch tematických priorít prispievajúcich k uskutočňovaniu celkového strategického cieľa programu:

 • 1. Znalostný región a hospodárska konkurencieschopnosť
 • 2. Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj

Priorita č. 3 – Technická pomoc – má horizontálny charakter a je predovšetkým zameraná na efektívny a primeraný manažment programu počas celého programového obdobia.

Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana životného prostredia, manažment rizík

Oblasť aktivít sa zameriava na nasledujúce cezhraničné aktivity:

 • Zlepšenie energetických úspor
 • Využitie pokročilých technológií zameraných na energetickú efektivitu
 • Znižovanie závislosti na tradičných zdrojoch a zvyšovanie využitia obnoviteľných energií
 • Monitoring a kontrola znečistenia a stratégie na zamedzenie zlým vplyvom, ktoré ovplyvňujú vznik klimatických zmien
 • Zlepšenie ochrany sídel a obchodných oblastí pred prírodnými katastrofami a harmonizácia metód a opatrení pre prevenciu rizík v cezhraničnom kontexte
 • Inovatívne prístupy a pilotné stratégie vo vodnom ako aj v odpadovom hospodárstve
 • S výnimkou niekoľkých vybraných prilotných projektov sa predpokladá, že realizované aktivity budú zamerané najmä na výskum, know-how transfer a spoluprácu

Späť na začiatok