História a programový kontext

Európska územná spolupráca patrí medzi súčasné priority Európskej Komisie. V zmysle tohto cieľa, bola cezhraničná spolupráca zriadená a posilnená práve v prihraničných regiónoch. Cezhraničná spolupráca medzi Slovenskom a Rakúskom bola financovaná od roku 1995 zo zdrojov EU.

Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie dňa 1. mája 2004 bol kľúčovým momentom, ktorý ovplyvnil cezhraničnú spoluprácu medzi Rakúskom a Slovenskom a viedol k realizácii cezhraničného programu pre skrátené programové obdobie 2004-2006. Obnovené a posilnené partnerstvo pri použití nových nástrojov a spoločného ekonomického a sociálneho rozvoja zohráva dôležitú úlohu v budúcom programovom období. Program Cezhraničnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskou republikou v rámci programového obdobia 2007-2013 je program, na ktorom sa po prvýkrát zúčastnujú obidve krajiny ako členské krajiny EU a to počas celého programového obdobia. Predstavuje to ďalšiu výzvu pre strategickú orientáciu programu v tom zmysle, aby program prispel k rastúcej ekonomickej konkurencieschopnosti a sociálnej kohézii hraničného regiónu. Cieľom programu je v prvom rade zlepšenie kvality života všetkých obyvateľov hraničného regiónu.

Späť na začiatok