Etapy projektu

1. Etapa: Projektový manažment

V rámci etapy č.1 budú vykonané úlohy súvisiace s projektovým manažmentom ako príprava zasadnutí, realizácia zasadnutí, príprava zápisníc zo zasadnutí, náležitosti súvisiace so zúčtovaním, realizácie verejných obstarávaní , ako aj práce súvisiace s prípravou formuláru, tlmočnícke služby, atď.

2. Etapa: Práca s verejnosťou

1.1.1 Exkurzie

Informačné podujatie a exkurzie pre slovenských účastníkov projektu do centrály združenia GAUM – návšteva kompostární, zberu bioodpadu.

Informačné podujatia a exkurzie pre rakúskych účastníkov projektu (GAUM) na Slovensku – návšteva skládok, plánovanej kompostárne.

1.1.2 Informačný materiál

Informačný materiál k umiestneniu nádob na bioodpad do podnikov a reštaurácií v Skalici

Informačné podujatia v rámci projektu.

1.1.3 Tématické prepojenie (Networking)

Informačný článok pre www.stránku, pre noviny vydávajúce združenie GAUM

1.1.4 Vypracovanie vlastného pilotného projektu CI

Header s 3 Logami : programu cezhraničnej spolupráce SK-AT, GAUM, mesto Skalica
Layout fólií
Stanovenie spoločného názvu projektu
Vypracovanie a rozposlanie pozvánok
Nápisy na CD
Layout pre 2 brožúrky a vzorové projekty
Prezenčná listina
Dopisný papier

3. Etapa: Zber nádob na biologický odpad a kompostovanie v Skalici

Umiestnenie nádob na biologický odpad v mikroregióne Skalica začne prvotne na skúšobnom území, pričom veľkoodberatelia ako aj reštaurácie bude informované, čo je možné do nich vkladať. Bude zriadená kompostáreň a k tomu dodané potrebné stroje, resp. technológie slúžiace pre správne fungovanie prevádzky na základe skúseností partnera GAUM.

4. Etapa: Spoločné zavedenie zberu bioodpadu z veľkých pohostinských zariadení a reštaurácií

Cieľ

Zavedenie zberu bioodpadu
V rámci tejto etapy budú poskytnuté skúsenosti projektového partnera GAUM pri plánovaní a zavedení systému na slovenskej strane. Pritom bude zavedený rovnaký systém optimalizácie odvozu odpadu, aký bude zavedený na rakúskej strane v rámci spoločnosti GAUM.
Zber nádob na biologický odpad ; 80/120 litrové nádoby ; týždenný odvoz odpadu

Zúčastnení na etape

Mesto Skalica, VEPOS-firma odvážajúca odpad v meste Skalica, slovenskí plánovači-dodávatelia
Poradca na kompostovanie
Kompostáreň
GAUM – projektový partner
Projektový koordinátor

Investície

Obstaranie technológií, resp. vozidla na zber a likvidáciu odpadu

5. Etapa: Prevedenie odpadových dát od obyvateľov a podnikov- a registra bytov cez elektronický plánovač do centrálnej databázy – slúžiacej ako základ pre výpočet optimálnej trasy odvozu odpadu

 • Dodávateľ elektronického software vytvorí prepojenie medzi centrálnym registrom bytov a domov a databázou odvozu odpadu
 • Analýza optimálneho plánovania odvozu odpadu so zohľadnením potencionálnych úspor nákladov
 • Zisťovanie geografických dát odvozu odpadu
 • Zriadenie software elektronického spracovania dát u dodávateľa logistiky
 • Vytvorenie a zadanie geografických dát miest odvozu odpadu, ciest, križovatiek, príjazdových ciest, atď
  • V okrese Mistelbach
  • V mikroregióne Skalica
 • Prenos výsledných dát do centrálnej databázy
 • Simulácia výpočtu optimálnych trás odvozu odpadu
 • Optimalizácia výpočtu
 • Vytvorenie organizačných predpokladov pre optimalizáciu trasy odvozu odpadu
 • Zmena plánovania trasy odvozu odpadu – oznámenie obyvateľstvu
 • Zadanie nových trás do plánovača šoféra auta zabezpečujúceho odvoz odpadu
 • Identifikácia trás pre online výpočet optimalizácie
 • Finálne vytvorenie optimálnej trasy

6. Etapa: Vytvorenie dlhodobého konceptu financovania komunálneho odpadového hospodárstva

Vzhľadom na skutočnosť, že v minulom období nebolo na Slovensku možné dosiahnuť pri realizácii rôznych projektov v oblasti odpadového hospodárstva trvalo udržateľný koncept financovania najmä po skončení projektov, mal by byť v rámci tejto etapy vypracovaný návrh, ako môže obce zabezpečiť udržateľný príjem z poplatkov od domácností v rámci odpadového hospodárstva,

V rámci tejto aktivity vypracuje rakúsky expert právne a ekonomické základy takéhoto konceptu na základe aktuálnej situácie na Slovensku, ktorá bude následne porovnaná so situáciou v oblasti odpadového hospodárstva v Rakúsku.

Zároveň budú vypracované koncepty podnikovo hospodárskej tvorby politiky poplatkov v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré budú následne testované v praxi (napr. v mikroregióne Skalica). Výsledkom by malo byť stanovisko, či je pre obec výhodné založiť nezávislú spoločnosť v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá by priamo od domácností získavala príjmy z výberu poplatkov za odpad, pričom takto získané príjmy by boli použité na investície v oblasti odpadového hospodárstva a zároveň by nebolo takéto združenie odkázané na verejné zdroje obce pri realizácii svojej činnosti. Týmto spôsobom by bol zabezpečený v oblasti financovania princíp sebestačnosti.

V rámci tejto aktivity by mali byť zorganizované tzv. obecné dni, v rámci ktorých by boli prezentované výsledky výskumu a vypracovaného konceptu, porovnané návrhy so skutočnosťou na Slovensku a v Rakúsku a obdržané návrhy na zlepšenie od starostov jednotlivých obcí v Trnavskom samosprávnom kraji.

Táto časť projektu bude z hľadiska dosiahnutia synergie koordinovaná s projektom LAKO, ktorý je realizovaný združením odpadového hospodárstva v Šamoríne ako aj združením odpadu v Burgenlande.

7. Etapa: Prenos know - how v rámci zabezpečenia kvality v oblasti odpadového hospodárstva z Rakúska na Slovensko

V Rakúsku sú opatrenia v oblasti odpadového hospodárstva merané na základe analýz, pričom takto získané výpočty ako aj kvalita týchto opatrení je zdokumentovaná. V rámci tejto aktivity bude vypracovaná metodika výpočtu, vybraná vzorka na získanie podkladov, priradenie jednotlivých produktových skupín k analyzovaným vzorkám v spolupráci s relevantnou inštitúciou na Slovensku (univerzita) ako aj renomovaným expertom z Rakúska.

V rámci tejto aktivity budú analyzované výhody a nevýhody súčasných opatrení na zabezpečenie kvality opatrení v oblasti odpadového hospodárstva ako aj náklady na vypracovanie pravidelnej odpadovej analýzy (napr. každých 5 rokov) na vopred dohodnutom území (napr. v rámci Trnavského samosprávneho kraja). K tomu bude vypracovaný návrh na rozdelenie nákladov pre jednotlivé zúčastnené strany (napr. obce, mestá, združenia v oblasti životného prostredia, resp. odpadového hospodárstva, prípadne ministerstvá životného prostredia, prípadne zainteresované súkromné firmy). Z hľadiska počtu obyvateľov je Trnavský samosprávny kraj (cca. 550 000 tis.) čiastočne porovnateľný s počtom obyvateľov v Dolnom Rakúsku (cca. 1,5 mil. obyvateľov). Na tomto území sa bude realizovať väčšina aktivít.

Táto časť projektu bude z hľadiska dosiahnutia synergie koordinovaná s projektom LAKO, ktorý je realizovaný združením odpadového hospodárstva v Šamoríne ako aj združením odpadu v Burgenlande.

Späť na začiatok