Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu

Projekt prispieva k zníženiu emisíí CO2 v oblasti okresu Mistelbach a mesta Skalica ako aj okolitých obcí prostredníctvom zníženia stavu biologického odpadu na skládkach.

Čiastkovým cieľom v rámci projektu je zníženie podielu biologického odpadu v rámci skládok odpadu prostredníctvom umiestnenia nádob na biologický odpad ako aj zriadenie vzorovej kompostárne pre spracovanie bioodpadu v jednotlivých podnikoch v Skalici. Obce a mestá v Slovenskej republike musia na základe predpisov z EÚ znížiť podiel biogénneho odpadu na celkovom odpade na 30 %.

Zníženie metánu z bioodpadu v netriedenom odpade, čo prispieva k vysokému zaťaženiu pri úniku, môže byť najlepšie odstránené prostredníctvom zavedenia triedeného zberu bioodpadu a zriadenia na to patričného areálu, ktoré momentálne v Skalici neexistuje. Zriadenie takejto kompostárne predstavuje prostriedok na dosiahnutie najvyššieho cieľa v oblasti životného prostredia – zníženiu emisií z odpadového hospodárstva zaťažujúcich životné prostredie,

Čiastkovým cieľom partnera GAUM v Dolnom Rakúsku je prenos geografických dát o odpadových nádobách s adresami a dátami o obyvateľoch v rámci centrálneho registra ako aj registra bývania do geografického informačného registra. Na tomto základe dôjde k zavedeniu optimálneho plánovača (cesty) odvozu a likvidácie odpadu prostredníctvom zaznačenia jednotlivých bodov odvozu odpadu.

Prostredníctvom takéhoto plánovača bude jednotlivým firmám uľahčený odvoz, resp. likvidácia odpadu, pričom dôjde aj k zníženiu úniku emisíí CO2, ktoré sa produkujú pri zbere rôzneho druhu odpadu.

V rámci tejto úlohy budú jednotlivé miesta zberu odpadu nahraté vo forme geografických koordinačných bodov do jednotnej databázy. Z tejto databázy bude na základe matematického výpočtu vypočítaná najlepšia trasa odvozu odpadu, čo zároveň zníži náklady firmy zabezpečujúcej odvoz odpadu.

Späť na začiatok