Cezhraničná spolupráca

Prostredníctvom prehĺbenia cezhraničnej spolupráce dôjde k vzájomnému porozumeniu a spoznaniu potrieb v oblasti odpadového hospodárstva na oboch stranách hranice, Slovenská strana získa poznanie a know how v oblasti spracovania odpadu na základe prenosu skúseností získaných spoločnosťou GAUM Mistelbach.

Partneri z Skalice získajú cenné poznatky o triedení a zbere odpadu v obci Mistelbach.

Lokálni politici pôsobiaci v oblasti odpadového hospodárstva na oboch stranách hranice budú mať možnosť vzájomného spoznania a výmeny informácií o odborných problémoch a ich riešení.

Späť na začiatok