Mechanicko-biologická úprava

Mechanicko - biologická úprava bioodpadov predstavuje kombináciu ich biologickej úpravy s mechanickou úpravou (triedením). ide zväčša o predbežnú úpravu zmiešaného komunálneho odpadu s cieľom zmenšiť jednak objem materiálu ukladaného na skládky (navyše materiálu s vyšším stupňom inertnosti), jednak vytvoriť produkt vhodný na energetické využitie (spáliteľné odpady, vytriedené v procesoch mechanicko-biologickej úpravy, možno ďalej energeticky zhodnocovať). Pri mechanicko-biologickej úprave sa využíva anaeróbna digescia, ktorej produktom je bioplyn, a preto môže ísť aj o proces priameho energetického zhodnocovania. V roku 2005 existovalo v EÚ približne 80 rozsiahlych zariadení s kombinovanou kapacitou viac než 8,5 milióna ton, väčšina z nich sa nachádzala v Nemecku, Španielsku a Taliansku.

Na spracovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na Slovensku navrhujeme využiť vyhnívacie nádrže čistiarní odpadových vôd (ČOV), ktoré majú biologický stupeň čistenia odpadových vôd. Každá z týchto ČOV má dvojstupňovú úpravu splaškových komunálnych vôd, t. j. majú biologický stupeň spracovania organického znečistenia a vyhnívacie nádrže na rozklad  (degradáciu) organických látok zachytených  po primárnej sedimentácii odpadových vôd.

Vyzbieraný bioodpad zo zelene sa bude zhromažďovať na určených plochách (regionálne zberné dvory), vybavených nožovým drvičom odpadu. Drvič bude spracovávať zhromaždený bioodpad zo zelene do výstupnej konzistencie drvenej sušiny s rozmerom max. 10 mm (objemová minimalizácia, vplyv na prepravné náklady). Upravená biomasa sa dopravníkom s magnetickým separátorom kovových prímesí premiestni do kontajnerov a odvezie sa na spracovanie do ČOV.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (bioodpad zo zelene upravený popísaným spôsobom, bioodpad z kuchynských a potravinových zvyškov bez úpravy) sa bude v ČOV pridávať k surovému kalu (do nádrže surového kalu) v určenom pomere tak, aby čerpadlá surového kalu dokázali túto zmes prečerpať do vyhnívacích nádrží a aby recirkulačné čerpadlá dokázali zabezpečiť dostatočný (optimálny) recirkulačný pomer. Vo vyhnívacích nádržiach prebehne anaeróbne vyhnívanie zmesi surového kalu a mechanicky upravenej biomasy (pri obsahu sušiny 5 až 10 %), pričom bioplyn sa bude zachytávať v plynojeme a bude sa spaľovať tak, aby teplota vo vyhnívacej nádrži bola 38 oC. Prebytočné teplo môže slúžiť na vykurovanie prevádzkových priestorov. Celý proces prebieha s optimálnou dobou zdržania vo vyhnívacej nádrži cca 30 - 35 dní. Výsledný produkt - zmes vyhnitého kalu (surového kalu a bioodpadu) sa v pásových lisoch alebo centrifúgach odvodní (dekantuje) a zahusti sa na konzistentnú, mechanicky manipulovateľnú hmotu - biomasu. Tá sa môže následne aplikovať do pôdy a zvýšiť v nej podiel organických látok, alebo sa doplní živinami a použije sa ako sadovnícky substrát. Navrhovaný spôsob spracovania biologicky rozložiteľných odpadov je pomerne jednoducho uskutočniteľný a ekonomicky efektívny (investičné náklady predstavujú iba čiastky na nákup nožových mlynov a magnetických separátorov), proces spracovania prebieha v optimálnych podmienkach a výsledný produkt tvorí biomasa, ktorá sa ďalej spracúva a upravuje na existujúcich zariadeniach ČOV. Prednosťou tohto postupu je tiež zachytávanie bioplynu, jeho spaľovanie a následné využitie tepla v rámci popisovaného procesu a na vykurovanie objektov.

 

Späť na začiatok