Kompostovanie

Kompostovanie je najpoužívanejšia alternatíva biologickej úpravy (podiel cca okolo 95 % zo súčasných spôsobov biologickej úpravy[1]). Je najvhodnejšie pre zelený odpad a drevo. Jestvujú rozličné metódy, z ktorých sú „uzavreté metódy“ drahšie, ale menej náročné na miesto, sú rýchlejšie a možno pri nich ľahšie a presnejšie vykonávať kontrolu emisií z procesov (zápach, biologické aerosóly a pod.).

Kompost sa využíva v poľnohospodárstve (približne 50 %), na krajinotvorbu (do 20 %), na produkciu rastových médií (zmesi) a produkciu pôdy (približne 20 %) a využívajú ho aj súkromní spotrebitelia (do 25 %)[2]. Krajiny produkujúce kompost prevažne zo zmiešaných komunálnych odpadov, ktorých trhy s kompostom nie sú dostatočne rozvinuté, ho zvyčajne používajú v poľnohospodárstve (Španielsko, Francúzsko), na obnovu krajiny alebo na zakrytie skládok (Fínsko, Írsko, Poľsko[3]).

Rizikom pri aplikácii kompostu môže byť znečisťovanie pôdy kompostom so zlou kvalitou. Keďže biologické odpady, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, môžu byť kontaminované, ich následné využitie v komposte môže viesť k akumulácii nebezpečných látok v pôde a rastlinách.

 


[1] ORBIT/ECN 2008.
[2] ORBIT/ECN 2008 – z dôvodu veľmi všeobecných údajov súčet nepredstavuje 100%.
[3] V Poľsku sa všetok vyprodukovaný kompost z dôvodu jeho nízkej kvality používa na obnovu krajiny alebo zakrytie skládok.

Späť na začiatok