Anaeróbna digescia

Anaeróbna digescia je zvlášť vhodná na úpravu mokrých biologických odpadov, vrátane tukov (kuchynský odpad). Dochádza pri nej k produkcii plynnej zmesi – bioplynu (zmes metánu – 50 až 75 % a oxidu uhličitého) v kontrolovaných reaktoroch. Produkcia a následné využitie bioplynu môže výrazne znížiť emisie skleníkových plynov, ak sa využíva v doprave alebo sa priamo zavedie do distribučnej siete plynov.

Keďže sa anaeróbna digescia vykonáva v uzavretých reaktoroch, emisie do ovzdušia sú nižšie a ľahšie kontrolovateľné než v prípade kompostovania. Každá tona biologických odpadov predstavuje 100 – 200 m3 bioplynu. Z tohto dôvodu, ku ktorému možno pridať ešte potenciál zlepšenia kvality pôdy aplikáciou zvyškov anaeróbnej digescie (najmä pri úprave separovane zbieraného komunálneho biologického odpadu) sa spomenutá technika javí ako environmentálne a hospodársky najprínosnejšia z hľadiska zhodnocovania[1]bioodpadov.


[1] JRC 2007.

Späť na začiatok