Príklady biologicky rozložiteľných odpadov

Zložky biologických rozložiteľných komunálnych odpadov podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z. z.

KomoditaKód druhu odpaduNázov druhu odpadu 
Papier a lepenka 20 01 01 Papier a lepenka  
Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene 20 01 38 Drevo  
20 02 01 Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad parkov a cintorínov  
20 03 02 Odpady z trhovísk (odpady z ovocia, zeleniny, okrasných kvetín...)  
Kuchynské biologicky rozložiteľné odpady 20 01 08 Biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady  
20 01 25 Jedlé oleje a tuky  

Pôvodcami odpadov 20 02 01 sú jednak občania v oblastiach s individuálnou bytovou výstavbou a jednak správcovia mestskej zelene, ktorý zabezpečuje údržbu trávnatých povrchov a úpravu drevín.

Pôvodcami odpadov 20 01 08 a 20 01 25 sú najmä zariadenia spoločného stravovania vo verejných objektoch (materské školy a detské jasle, základné školy stredné a vysoké školy, internáty a študentské domovy, domovy dôchodcov, detské domovy, nemocnice, nápravno-výchovné zariadenia a pod.), podniky verejného stravovania, hotely, a predovšetkým, individuálne domácnosti. Spôsob nakladania s týmito odpadmi predstavuje najväčší problém riešenia problematiky nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi, pretože v tejto oblasti stále pretrvávajú zvyklosti z nedávnej minulosti, kedy prevládalo skrmovanie tejto skupiny odpadov hospodárskymi zvieratami (pomyje), pričom sa tržby za predaj kuchynských odpadov chovateľom ošípaných donedávna vyskytovali v rozpočtoch niektorých podnikov verejného stravovania. Tento spôsob nakladania s BRKO je však v súčasnosti s ohľadom na hygienické predpisy Európskej únie neprípustný.

Späť na začiatok