Stratégia nakladania s bioodpadmi

Národná stratégia nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom

Dátum vzniku a spôsoby zabezpečenia plnenia povinnosti obce separovať biologicky rozložiteľný komunálny odpad má podľa doplneného ustanovenia § 39 ods. 15 zákona o odpadoch vyplývať zo stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom schválenej vládou Slovenskej republiky /Stratégia/. Uvedená Stratégia bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 904, zo dňa 15. 12. 2010, s uložením povinnosti jej dôsledného zohľadňovania pri príprave budúceho programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Nakoľko bola Stratégia prijatá „iba“ formou uznesenia vlády Slovenskej republiky, nie je pre obce priamo všeobecne záväzná. V súlade so smernicou o odpade však musia byť programy odpadového hospodárstva /POH/ vypracované v súlade s požiadavkami odpadového programovania ustanovenými schválenou Stratégiou.

Späť na začiatok