Program odpadového hospodárstva SR

Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015

Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015, implementuje ciele a opatrenia stanovené Stratégiou, pričom základným cieľom pre oblasť nakladania s biologickým odpadom je zaviesť separovaný zber týchto odpadov, s cieľom vykonávať kompostovanie alebo ich anaeróbne spracovanie.

Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015 stanovuje pre biologické odpady nasledovné ciele:

 • zaviesť separovaný zber biologických odpadov s cieľom vykonávať kompostovanie alebo anaeróbne spracovanie odpadu; v prípade odpadov z potravín zabezpečiť zhodnotenie 90 % vzniknutých odpadov a z toho 80% využiť na výrobu bioplynu a 20% na výrobu kompostu;
 • spracovávať biologický odpad spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň ochrany životného prostredia;
 • zvýšenie podielu zhodnocovania čistiarenských kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd a odpadových vôd s podobnými vlastnosťami ako komunálne odpadové vody za účelom zlepšenia pôdnych vlastností najmenej na 85% z celkového množstva vzniknutých čistiarenských kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd a odpadových vôd s podobnými vlastnosťami ako komunálne odpadové vody, teda na úrovni približne 100 000 ton.

Pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú Programom odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015 stanovené nasledovné ciele:

 • do roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 50 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995, teda na množstvo najviac 347 500 ton;
 • do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 45 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995, teda na množstvo najviac 312 700 ton;
 • do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35% z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995, teda na množstvo najviac 243 250 ton.

Na dosiahnutie uvedených cieľov stanovuje Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015, v súlade so Stratégiou nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom, nasledovné opatrenia zamerané na podporu separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov, ich recyklácie a zhodnocovania: 

 • podporovať komunitné kompostovanie stanovením základných technologických a prevádzkových noriem;
 • po roku 2015 zakázať skládkovanie odpadov, v ktorých je obsah organického uhlíka vyšší ako 5 hmotnostných percent;
 •  zaviesť systém evidencie a kontroly nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi v komunálnych odpadoch v mestách a obciach formou legislatívneho predpisu, prípravou usmernenia pre samosprávy a školení miestnych samospráv;
 •  podporovať umiestnenie kompostov na trhu; vypracovať Akčný plán na podporu umiestnenia kompostov z biologicky rozložiteľných odpadov na trhu;
 • podporovať projekty na materiálové zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a biologických odpadov pridelením finančnej podpory z prostriedkov EÚ a Environmentálneho fondu;
 • podporovať výstavbu integrovaných centier na materiálové a energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov;
 • podporovať informačné kampane v obciach zamerané na separáciu komunálnych odpadov vrátane separácie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov;

Späť na začiatok