Plány a ciele

V Európskej únii neexistuje jediná environmentálne najlepšia alternatíva nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Spôsob nakladania s týmito odpadmi závisí od množstva miestnych faktorov, akými sú napríklad systémy zberu, zloženie odpadu a jeho kvalita, klimatické podmienky, trhové možnosti využitia rozličných produktov získaných z odpadov (elektrická energia, teplo, plyn, kompost a pod.). Akákoľvek stratégia nakladania s bioodpadmi musia byť založená na premyslenom a komplexnom prístupe, aby sa predišlo zanedbaniu niektorého z dôležitých aspektov tejto problematiky.

Základnou povinnosťou vyplývajúcou pre členské štáty zo smernice o skládkach je povinnosť vypracovať národné stratégie pre znižovanie množstva biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládky odpadov, najmä prostredníctvom ich recyklácie, kompostovania, produkcie bioplynu alebo využitia odpadu ako zdroja druhotných surovín a energie. V Slovenskej republike boli pre splnenie tejto požiadavky vytvorené základné právne podmienky v ustanovení § 5 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 283/2001 Z. z., podľa ktorého má záväzná časť programu odpadového hospodárstva príslušných orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva obsahovať opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov, vyjadreného v jednotkách hmotnosti vo východiskovom a cieľovom roku, s cieľom dosiahnuť znižovanie ukladania týchto odpadov na skládky odpadov nasledujúcim spôsobom:

  • do 9 rokov od nadobudnutia účinnosti vyhlášky č. 283/2001 Z. z. sa zníži množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných odpadov na 75 % (-25%) z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995 – rok 2010,
  • do 12 rokov od nadobudnutia účinnosti vyhlášky č. 283/2001 Z. z. sa zníži množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 50 % (-50%) z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995 – rok 2013,
  • do 19 rokov od nadobudnutia účinnosti vyhlášky č. 283/2001 Z. z. sa zníži množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % (-65%) z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995 – rok 2020.

Späť na začiatok