Nakladanie s bioodpadom v SR

Systém nakladania s odpadom v Slovenskej republike, vrátane nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom vychádza z pojmu známeho ako odpadová hierarchia. Hierarchia odpadového hospodárstva vo všeobecnosti ustanovuje poradie priorít predstavujúcich v právnych predpisoch o odpadoch a politike odpadového hospodárstva z celkového hľadiska najvhodnejšiu environmentálnu voľbu, tzn. v súlade s hierarchiou by sa malo prioritne vzniku odpadu zabrániť a odpad, ktorý vznikol, by sa mal znova použiť ako druhotná surovina, recyklovať a pokiaľ možno energeticky zhodnotiť, pričom ukladanie odpadov na skládky odpadov by malo predstavovať poslednú alternatívu nakladania s odpadom.

Späť na začiatok