Legislatíva

Právna úprava v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike:

  1. Zákon č. 223/2001 Z. z. o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  2. Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
  3. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.  a vyhlášky č. 129/2004 Z. z.
  4. Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov
  5. Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  6. STN Slovenská technická norma – STN 46 5735  Priemyselné komposty
  7. Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Späť na začiatok