Legislatíva

Právne predpisy EÚ v oblasti nakladania s BRO

  • Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc
  • Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Nakladanie s biologickým odpadom v Európskej únii“ [KOM(2008) 811 v konečnom znení] (2009/C 319/18)
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009,  ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011,  ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. februára 2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/42/EHS
  • Smernica 2000/76/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov
  • Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES [oznámené pod číslom K(2006) 6817] (Text s významom pre EHP) (2007/74/ES)

V súčasnosti platná legislatíva EÚ pre oblasť nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom poskytuje členským štátom EÚ priestor pre výber najvhodnejšej formy spracovania tohto odpadu, s rešpektovaním základných rámcových podmienok ustanovených smernicou o odpade spočívajúcich predovšetkým v požiadavke prijímať opatrenia na podporu separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov, s ich následným využitím na účely výroby kompostu a anaeróbnej digescie, spracovania biologicky rozložiteľného odpadu spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň ochrany životného prostredia a používania environmentálne bezpečných materiálov vyrobených z biologického odpadu.

Smernica Európskeho parlamentu (EP) a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc

Smernica EP a Rady 2008/98/ES o odpade dáva členským štátom EÚ možnosť, aby zvážili  prijatie nových opatrení na podporu separovaného zberu, environmentálne vhodného spracovania a použitia environmentálne bezpečných materiálov vytvorených z biologického odpadu. Vo vzťahu k separovanému zberu komunálnych odpadov stanovuje smernica o odpade povinnosť, najneskôr do roku 2015, zaviesť separovaný zber a to minimálne pre 4 zložky komunálnych odpadov – papier, plasty, sklo a kov. Povinnosť separácie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov však legislatíva EÚ naďalej priamo neustanovuje. Platná smernica o odpade dáva členským štátom EÚ „iba“ možnosť, aby zvážili prijatie nových opatrení na podporu separovaného zberu biologického odpadu, s cieľom vykonávať jeho kompostovanie a digesciu, environmentálne vhodného spracovania a použitia environmentálne bezpečných materiálov vytvorených z biologického odpadu.

Smernica Rady 1999/31/ES o skládkach odpadu

V smernici Rady 1999/31/ES o skládkach odpadu sa od členských štátov EÚ vyžaduje, aby do roku 2016 postupne znížili ukladanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na skládky na 35 % (v porovnaní s rokom 1995). Členským štátom, v ktorých v roku 1995 prevládalo využívanie skládok odpadov, sa táto lehota predĺžila o štyri roky, t. j. do roku 2020. Slovenská republika skládkovala v čase transpozície smernice viac ako 80% komunálnych odpadov a preto využila možnosť odkladu uvedených cieľov. Cieľom týchto opatrení je znížiť produkciu a uvoľňovanie skleníkových plynov zo skládok.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009,  ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1069/2009 ustanovuje osobitnú právnu úpravu nakladania s vedľajšími živočíšnymi produktmi, pričom stanovuje zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu. Nariadenie sa uplatňuje od 04. marca 2011, pričom, o. i. upravuje pravidlá pre ochranu zdravia ľudí a zvierat, ktoré sa vzťahujú na využitie vedľajších živočíšnych produktov v bio-plynových staniciach a kompostárňach. V súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie EP a Rady (ES) č. 1069/2009, je kuchynským odpadom všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach, vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach (podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ide o odpad katalog. číslo 20 01 08 – Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES

Smernica EP a Rady 2009/28/ES ustanovuje národné ciele pre celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe. Pre Slovenskú republiku je prijatý záväzný cieľ 14% do roku 2020. Obnoviteľným zdrojom energie je podľa tejto Smernice aj biomasa, ktorá je definovaná ako biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľné časti priemyselného a komunálneho odpadu.

Späť na začiatok