Zber a nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom

V súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení platnom a účinnom od 01. 01. 2013 (§ 39 ods. 17), je povinnosťou každého prevádzkovateľa kuchyne  zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

Odpadom vznikajúcich v uvedeným zariadeniach je odpad zaradený, v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové číslo 20 01 08, t. j. biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, teda predovšetkým odpad ako  šupky z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené potraviny, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve  aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín,  neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, resp. živočíšneho pôvodu a pod.

Systém triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov pre prevádzkovateľov kuchýň, reštaurácií, stravovacích zariadení a kuchýň musí byť naviazaný na systém spracovania tohto odpadu obsahujúci hygienizačnú jednotku v súlade Nariadením EP a Rady (ES) č. 1069/2009. V prípade, že sa jedná aj o spracovávanie kuchynských odpadov  tak musí ísť o zariadenia schválené na vykonávanie činnosti spracovania kuchynských odpadov  príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (RVPS) podľa § 39b zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je preto nutné odovzdávať len do takých zariadení (kompostárne, bioplynové staníc, iné spracovateľské zariadenia a metódy), ktoré majú hygienizačný stupeň v procese spracovania, majú príslušný súhlas podľa § 7 zákona o odpadoch, sú schválené na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov a sú v zozname ŠVPS SR (Štátna veterinárna a potravinová správa).  

V rámci zavádzaného systému kuchynského a reštauračného odpadu boli stanovené nasledovné základné požiadavky:

-    Kuchynské a reštauračné odpady sa budú zbierať sa budú do hermeticky uzavretých nádob a následne sa budú špeciálnym vozidlom prepravovať do chladených priestorov kompostárne alebo do zmiešavacieho zariadenia aeróbneho fermentora.
-    Nádoby i vozidlo budú musieť byť vybavené hygienizačnou a umývacou technikou. Je vylúčené ukladať kuchynský a reštauračný odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci.
-    Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním tohto odpadu, vrátane nákladov na zberné kontajnery, prípadne iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (tieto náklady nie sú súčasťou  miestneho poplatku).
-    Zber kuchynských a reštauračných odpadov a kontajnery určené pre tieto odpady musia spĺňať požiadavky stanovené nariadením č. 1069/2009. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby  odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
-    Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty  prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
-    Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom zmluvného partnera, musia mať na tento účel uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom,  pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
-    Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.
-    Pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach.
-    Povinnosťou prevádzkovateľa kuchyne je tak odovzdať vzniknutý odpad výlučne osobe oprávnenej nakladať s týmto odpadom, ktorá nemusí mať na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou, podľa § 39 ods. 10 zákona o odpadoch, musí však spĺňať podmienky ustanovené podľa príslušných veterinárnych a hygienických predpisov.


Späť na začiatok