Optimalizácia trasy zberu

V rámci zvýšenia podielu separovane zbieraného BRKO v Skalici bolo potrebné zakúpiť dostatočný počet zberných nádob na biologicky rozložiteľné odpady kompatibilné so súčasným systémom zberu komunálnych odpadov a zberovými vozidlami. Pri navrhovaní zberových kapacít, určených na zber BRKO vyvstala potreba dostatočne dimenzovať a optimalizovať aj zvozové kapacity, aby bolo možné v reálnom čase zabezpečiť vyprázdňovanie rozmiestnených zberných nádob.
    
Celková dĺžka cestnej siete v meste Skalica je 41,270 kilometra (37 920 metrov miestnych komunikácií a 3 350 metrov štátnych ciest). Na základe analýzy zberu vyplynulo, že pri plánovaní zvozových trás nie je rozhodujúca celková dĺžka obsluhovaných komunikácií, ale rozhodujúca je vzdialenosť zariadenia na ukladanie a následné spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov.

Porovnanie: IST-jednorázovo s S-OPT-jednorázovo

Reálny systém zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v nadväznosti na optimalizáciu logistiky zvozových trás bolo potrebné vykonať po nasadení zberového vozidla využívajúceho systém GPS.


Výsledkami bolo preukázané, že na optimalizáciou trasy zvozu existuje v systéme zberu mesta Skalica potenciál na zefektívnenie systému zvozových trás pri zachovaní počtu jázd, čo sa týka najmä výprazdňovacej jazdy čo do počtu najazdených kilometrov ako aj ušetreného času. Celkovo sa optimalizáciou skrátila jazda zberného vozidla z pôvodnej dĺžky trasy 65,55 km na 46,94 km t.j. o 28,39 %. Uvedené je potrebné aplikovať do praxe s očakávanými pozitívnymi výsledkami na ekonomiku komunálneho odpadového hodpodárstva.

Späť na začiatok