Finančná analýza

V zmysle § 39 (9) zákona č. 223/2001 Z. z. sú obce oprávnené zaviesť miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a výnos z toho poplatku ‘sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

Pozitívom nastavenia vyberania poplatkov je skutočnosť, že výnos z miestneho poplatku sa smie použiť výlučne na financovanie služieb v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi. To znamená, že poplatok má charakter platby za konkrétnu službu. Poplatok musí platiť každý pôvodca odpadu, ktorý využíva služby v oblasti zberu a zneškodňovania komunálnych odpadov.

Poplatky za komunálne odpady od poplatníkov predstavujú hlavnú časť príjmov obce na dlhodobé a udržateľné financovanie celého systému komunálneho odpadového hospodárstva, sú však úzko spojené so socioekonomickými faktormi, ktoré obce pri navrhovaní sadzby poplatku zohľadňujú a sú nepriamo odrazom výšky HDP v konkrétnom regióne.

Preto bolo cieľom finančnej analýzy vypočítať podľa navrhovaného systému zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov reálnu ročnú výšku miestneho poplatku za zber a zhodnocovanie (spracovanie) biologicky rozložiteľných odpadov. Výška ročného poplatku na zber a zhodnocovanie bioodpadov bola vypočítaná na
úrovni 76,544 EUR. Spôsob výpočtu j uvedený v nasledovnej tabuľke: 

 

A

Počet zberných nádob

700

Nádob

 

B

Hmotnosť zbieraného materiálu

12.000

Kg

(=predpoklad)

C

Hodiny nasadenia vozidla

16

h

(= predpoklad)

D

Náklady na hodinu prevádzky vozidla

20

(vrát. spotreby nafty, vodiča, nakladacieho personálu, opráv, odpisu)

E

Náklady na spracovanie za kg

0,05

(= predpoklad)

F

Náklady na zber (=C*D)

320

 

G

Náklady na spracovanie (=B*E)

600

 

H

Režijné náklady (=F+G)

920

 

I

Prirážka na zisk

12%

   

J

Zisk (=H*I)

110,4

 

K

Celkové náklady (=J+H)

1.030,4

 

L

Poplatok za nádobu a vyprázdnenie (=K/A)

1,472

 

M

Vyprázdňovania za rok

52

   

Ročný poplatok (=L*M)

76,544

 

 

Späť na začiatok