Analýza zloženia komunálneho odpadu

Jednou z čiastkových úloh projektu v rámci preberania KNOW HOW bolo vykonanie analýzy zloženia zmesového komunálneho odpadu v meste Skalica a vybranej obci, kde bola zvolená obec Petrova Ves. Dôvodom bolo porovnanie zloženia zmesového komunálneho odpadu v mestskom prostredí a vo vidieckej oblasti, kde sa predpokladá rozdielny podiel biologicky rozložiteľného odpadu (organickej časti) na celkom zložení komunálneho odpadu.

Metodika analýzy zloženia zmesového komunálneho odpadu spočívala v odobratí viacerých vzoriek, ktoré boli na určenom mieste vysypané zo zberového vozidla, mechanicky roztriedené podľa druhov, resp. komodít odpadov a následne odvážené.

Analýza zloženia komunálneho odpadu v meste Skalica


Analýza zloženia komunálneho odpadu preukázala potenciál separovaného zberu a stále nedostatočnú úroveň separovaného zberu i keď v porovnaní s úrovňou separovaného zberu v Slovenskej republike je separovaný zber v meste Skalica a okolitom regióne nadpriemerná. Analýza zloženia zároveň preukázala očakávaný ukazovateľ v obsahu biologicky rozložiteľného odpadu vo vidieckom sídle ktorý v obci Petrova Ves dosiahol až 56%, pričom v mestskom sídle dosiahol obsah organickej časti len 17%. Pozitívnym výsledkom zloženia komunálneho odpadu je nulový obsah odpadov s obsahom škodlivín a odpadov z elektrických a elektronických zariadení, čo je významný pokrok, keďže v minulosti boli nebezpečné odpady stálou zložkou zmesového komunálneho odpadu. Z pohľadu zamerania projektu preukázala analýza potenciál pre zefektívňovanie separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov a to predovšetkým vo vidieckych oblastiach.

Analýza zloženia komunálneho odpadu v obci Petrova Ves

Späť na začiatok