Seminár v Mistelbachu

V stredu 15. mája 2013 zorganizovalo oddelenie strategického rozvoja a marketingu MsÚ Skalica ďalší, v poradí už piaty, seminár Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v rámci projektu Bioscrap Know - How. Tentokrát sa pozvaní starostovia obcí skalického okresu stretli v rakúskom meste Mistelbach. Program semináru otvoril Ing. M. Vičan , ktorý informoval prítomných o súčasnom stave projektu. Výkonný riaditeľ firmy Vepos – Skalica s. r. o. Ing. P. Kuba priblížil účastníkom semináru princíp kompostárne, ktorá bude vybudovaná v katastri mesta Skalica vrámci tohto projektu. Prednášky rakúskych expertov DI K. Rabla, Dr. J. Mayera a Mgr. Michaela Soba boli zamerané na údaje o stave prírody a predstaveniu firiem WEB - Gis GAUM a INFEO Logistik – Optimierungstools, ktoré sú s projektom úzko prepojené. Posledným bodom programu bola exkurzia v kompostárni NUA Abfallwirtschafts GmbH v obci Hohenruppersdorf. Seminár bol simultánne tlmočený do slovenského jazyka. Hlavným cieľom projektu Bioscrap Know - How je zníženie podielu biologického odpadu v komunálnom odpade a optimalizácia zberu a likvidácie odpadu. Projekt realizuje Mesto Skalica so svojim cezhraničným partnerom GAUM - región Weinviertel zastúpený obecným združením pre úlohy v oblasti životného prostredia v okrese Mistelbach v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.

Bratislava, 17. mája 2013

Späť na začiatok