4.seminár v Skalici

Tento seminár bol v poradí už štvrtý a tentokrát bol zameraný na reštauračné zariadenia  v meste Skalica a študentov stredných  a vysokých škôl.

Podujatie zorganizovalo oddelenie strategického rozvoja a marketingu MsÚ Skalica. Na úvod projekt predstavil Ing. Mgr. Martin Vičan.  Expert  RNDr. Ivan Zuzula porozprával prítomným o problematike biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Riešenie nakladania s BRKO v reštauračných zariadeniach rozobrala v programe semináru konateľka VEPOS – SKALICA s.r.o  Mgr. Rozália Kremlová.

Hlavným cieľom projektu Bioscrap Know How je zníženie podielu biologického odpadu v komunálnom odpade a optimalizácia zberu a likvidácie odpadu.

Projekt realizuje Mesto Skalica so svojim cezhraničným partnerom GAUM - región Weinviertel zastúpený obecným združením pre úlohy v oblasti životného prostredia v okrese Mistelbach v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.

 

Bratislava, 27. apríla 2013

Späť na začiatok