2.seminár - venovaný deťom

22. marca 2013 sa uskutočnil seminár Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v rámci projektu Bioscrap KNOW HOW pre žiakov ZŠ Vajanského.

Podujatie zorganizovalo oddelenie strategického rozvoja a marketingu MsÚ Skalica. Deti seminárom sprevádzal herec, klaun Roman Večerek, ktorý animoval program v jednotlivých triedach. Deti sa hravou formou dozvedeli o potrebe separovania odpadu. Program bol spestrený pesničkami, súťažami a mnohými vecnými cenami a prezentami, ktoré majú deti motivovať triediť odpad. V rámci projektu bola vydaná detská publikácia o separovaní odpadu.

Hlavným cieľom projektu je zníženie podielu biologického odpadu v komunálnom odpade a optimalizácia zberu a likvidácie odpadu.Projekt Zdieľanie know-how v oblasti separovaného zberu,  BIOSCRAP KNOW-HOW realizuje Mesto Skalica so svojim cezhraničným partnerom GAUM - región Weinviertel zastúpený obecným združením pre úlohy v oblasti životného prostredia v okrese Mistelbach.

Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013 od septembra 2010, predpokladaný termín ukončania projektu je júl 2013.

Ďalší seminár bude zorganizovaný pre žiakov ZŠ Strážnická 25. apríla 2013.

 

TS 1.JPG [.jpg, 1414.4 kB]

TS 2.JPG [.jpg, 1371.3 kB]

Bratislava, 23. marca 2013

Späť na začiatok